header-1
logopedie

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij zijn een allround logopedie praktijk. Dat wil zeggen dat we een breed zorgaanbod in huis hebben voor jong en oud. Op die manier zijn we een toegankelijke praktijk voor iedereen en in uw directe omgeving. We geven advies en behandeling aan iedereen die problemen ondervindt op het gebied van stem, adem, spraak, taal gehoor en slikken.

stemkids

Veel kinderen kunnen een hese of schorre periode doormaken, vooral bij jongens heeft dit met de snelle groei te maken van het strottenhoofd. Het kan ook te maken hebben met stemmisbruik; bijvoorbeeld te veel gillen, schreeuwen of gekke stemmetjes maken. Het is dan belangrijk om advies in te winnen bij de logopedist, ook als je niet zeker weet of behandeling of verder onderzoek noodzakelijk is. Voorkomen is beter dan genezen! De behandeling van stemklachten bij kinderen wordt spelenderwijs aangeboden en is vaak niet langdurig. Soms is verwijzing naar de KNO-arts nodig.

spraak

Als logopedisten behandelen wij ook stemproblemen. Aan stemproblemen kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.

Mogelijke oorzaken zijn:
• Roken
• Verkeerde gewoontes zoals veel keelschrapen of veel kuchen, roken, te veel praten
• Stemklachten na een operatie aan de hals, keel, schildklier
• Stress en daardoor verkeerd stemgebruik
• Aangeboren heesheid

Behalve deze oorzaken zijn er nog veel meer oorzaken van stemproblemen te noemen. Mensen die vaak hun stem gebruiken, hebben meer kans op stemklachten. Een docent bijvoorbeeld, gebruikt zijn stem de hele week door. Het kan zijn dat hierdoor stemklachten optreden. Maar ook iemand die graag zingt of een allergie heeft, is gevoelig voor stemproblemen. Wij behandelen stemproblemen op verschillende manieren. We gaan altijd uit van het gehele lichaam. Wanneer er spanning is in het lichaam, werkt dit namelijk door op alle spieren en dus ook op de spieren in het strottenhoofd, waar de stembanden zich bevinden. Belangrijk is dus om een ontspannen houding aan te nemen. Daarnaast besteden wij aandacht aan de ademhaling. De ademhaling heeft een grote invloed op de stem, want er is lucht nodig om geluid te kunnen produceren. Wanneer dit allemaal in evenwicht is, zullen we stapsgewijs toe gaan werken naar een juiste manier van stemgeven.

We werken onder meer met de Lax Vox methode. Deze methode is er op gericht zo ontspannen mogelijk geluid te produceren.

Bij Jumelet Logopedie verzorgen wij ook workshops op locatie. De cursus ‘Spreken en zingen met meer gemak’ is bedoeld voor zangers en beroepssprekers.

Informeer naar de voorwaarden.

Meer informatie op: www.logopedie.nl/site/stem

adem

Niets is zo vanzelfsprekend als ademen, totdat je er last van krijgt. De ademhaling wordt vaak ontregeld door periodes van stress. Hierdoor krijg je een ‘hoge’ ademhaling. Als deze ‘hoge’ ademhaling chronisch wordt, kun je er zelfs hyperventilatie of slaapapneu door krijgen. Mensen merken vaak dat hun adem ontregeld is doordat ze sneller buiten adem zijn bij het praten of sporten.

Chronische luchtwegproblemen
Hyperventilatie, COPD, bronchitis of astma zijn aandoeningen waarbij de natuurlijke ademstroom ontregeld is. Wij geven in de praktijk ademtherapie en advies bij deze klachten. Hierbij leren we je onder meer hoe je op een ontspannen wijze adem kunt halen en geven we ontspanningsoefeningen, zodat je beter met situaties om kunt gaan die bijvoorbeeld hyperventilatie uitlokken. We bespreken ook de (mogelijke) oorzaken die de ademhalingsproblemen bij jou uitlokken.

spraakstotteren

We spreken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer in staat zijn om de klanken juist uit te spreken of te gebruiken.

Kinderen moeten deze klanken nog leren en dus is het heel normaal dat door een kind op een bepaalde leeftijd de klanken nog onjuist uitgesproken worden. Wanneer het kind achterloopt in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met zijn leeftijdgenootjes, is er sprake van een articulatiestoornis. Dit kan de logopedist goed beoordelen.

Vaak gaat u pas naar de logopedist op het moment dat de omgeving moeite heeft met de verstaanbaarheid. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en participatie is het van belang dit tijdig te laten beoordelen door een logopedist.

Link: www.logopedie.nl/site/spraak

Stotteren
Stotteren wordt omschreven als “spraak die gekenmerkt wordt door veel voorkomende herhalingen of verlengingen van klanken of lettergrepen of woorden of door veel voorkomende aarzelingen of pauzes. Deze verschijnselen komen langdurig (minstens drie maanden) of veelvuldig voor en zijn zodanige ernstig dat het de vloeiendheid van de spraak duidelijk verstoort.” Stotteren komt zowel bij kinderen als volwassen voor. (Bron: www.stotteren.nl)

Er zijn ook stottertherapeuten; logopedisten die extra geschoold zijn in het behandelen van stotteren. Op dit moment hebben wij geen stottertherapeut in ons team.
Voor meer informatie: kijk op www.stotteren.nl Bij twijfels kunt u online een vragenlijst invullen. Daaruit volgt een advies of hulp door een logopedist noodzakelijk is.

Ga voor de vragenlijst naar: www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html

spraakstotterenvolwassenen

Ook op latere leeftijd komen problemen met de verstaanbaarheid voor. Als dit opeens optreedt kan er sprake zijn van een beschadiging van het zenuwstelsel. De spieren die je nodig hebt bij het spreken, ademen of stemgeven werken dan niet (meer) optimaal. Dit heet een dysarthrie.

Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson). Deze aandoeningen komen voornamelijk voor bij volwassenen en ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren kan een dysartrie ontstaan.

De communicatie bij mensen met dysartrie is verstoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte en/of hese stem, eentonig of nasaal spreken of een combinatie hiervan.

Bij een dysartrie door een beroerte is er vaak sprake van een verlamming van (een deel van) één kant van het aangezicht, waardoor de mimiek verandert. Speekselverlies of slikproblemen kunnen het gevolg zijn (zie bij slikproblemen bij volwassenen).

De logopedisten bij Jumelet Logopedie kunnen advies en behandeling geven bij dysarthrie. Echter, voor een behandeling bij Parkinson verwijzen wij u door naar een logopedist die aangesloten is bij het Parkinsonnet, zie https://www.parkinsonzorgzoeker.nl/

taal

Er zijn verschillende taalstoornissen die wij als logopedist behandelen. Het kan zijn dat kinderen laat gaan praten, maar het kan ook zijn dat kinderen moeite hebben met het formuleren van zinnen. Daarnaast kunnen kinderen last hebben van woordvinding problemen, waardoor ze moeite hebben om hun verhaal te vertellen. Taalstoornissen kunnen een gevolg zijn van slechthorendheid, autisme of een handicap, maar ze kunnen ook op zichzelf voorkomen. Dit noemen wij dan een primaire taalstoornis of een specifieke taalontwikkelingsstoornis.

Kinderen met ADHD of autisme hebben vaak stoornissen in de taalpragmatiek. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben om hun taalgebruik af te stemmen op de omgeving in de sociale context. Hierdoor mist het kind al snel de aansluiting met zijn leeftijdgenootjes. Een kind met een pragmatische taalstoornis vindt het moeilijk om op een gepaste manier een gesprek te voeren, een logisch verhaal te vertellen of de woordkeuze af te stemmen op de situatie of de persoon. Er zijn ook kinderen zonder diagnose die moeite hebben met de pragmatische taalvaardigheden.

Vroegtijdige herkenning van taalstoornissen is belangrijk. Verstoringen in de taalontwikkeling kunnen signalen en voorlopers zijn van latere taal- en leerstoornissen en gedragsproblemen. Hoe eerder het kind begeleid wordt, des te beter is dit voor de taalontwikkeling. Hun kansen in het onderwijs worden hierdoor groter. Ook kinderen met lees- en schrijfproblemen hebben veel baat bij vroegtijdige ondersteuning. Een logopedist werkt bij deze groep kinderen vaak samen met andere zorgverleners: leerkrachten, orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en ouders.

Kinderen met taalstoornissen lopen vaak tegen verschillende problemen aan op school. Hierdoor kunnen zij hun zelfvertrouwen verliezen of afwijkend gedrag gaan vertonen. Het is dan belangrijk dat wordt ontdekt wat de achterliggende oorzaak is. De logopedist kan onderzoeken of er al dan niet sprake is van een taalstoornis of communicatieve problematiek. Als dit zo is wordt de behandeling gestart. Je ziet vaak dat kinderen na intensieve begeleiding en ondersteuning van de logopedist weer opfleuren en hun zelfvertrouwen terugwinnen! Door hun communicatieve vaardigheden te verbeteren redden ze het ineens wel en krijgen ze door de succeservaringen betere schoolprestaties.

Wil je weten hoe je een TOS kunt herkennen? Ga naar www.kindentaal.nl en vul de vragenlijst in als u twijfels heeft over de spraak- taalontwikkeling van uw kind

Meertaligheid
Alles wat een probleem in de eentalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook dit effect op de meertalige ontwikkeling. Denk hierbij aan problemen in de concentratie, luisterontwikkeling en geheugen en aan stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak.

Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling veroorzaakt worden door een kwantitatief en/of kwalitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

Als het niet duidelijk wordt of er ook problemen zijn in de moedertaal wordt de behandeling niet door zorgverzekeraars vergoed.

Er kunnen problemen met het verwerven van het Nederlands ontstaan, waardoor de communicatie verstoord raakt en het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Een taalachterstand kan resulteren in een leerachterstand en zo een bedreiging vormen voor de schoolcarrière.

De logopedist brengt de knelpunten in de meertalige ontwikkeling in kaart, geeft taal-, spraak- en luistertraining ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling en adviseert en begeleidt ouders en directe omgeving over taalaanbod en taalstimulering.

Meer informatie in deze folder

kid

Als je niet goed kunt horen of verstaan, is het vanzelfsprekend dat dit invloed heeft op het verloop van de spraaktaalontwikkeling. De logopedist biedt hulp aan kinderen met gehoorproblemen.

Als niet duidelijk is of een kind wel of niet goed (genoeg) hoort verwijzen wij in overleg met de huisarts door naar de KNO-arts of het audiologisch centrum voor specifiek onderzoek. In de behandeling van slechthorendheid werken wij met gebaren (NMG). Ook leren we het kind omgaan met het slechthoren en geven we advies aan ouders.

Annette Jumelet heeft ervaring met het behandelen van kinderen met een CI.

Voor meer informatie:
www.kentalis.nl/slechthorend-en-doof

Wil je snel weten of je kind goed hoort? Doe dan de test op www.kinderhoortest.nl

gehoor-volwassenen

Op volwassen leeftijd en zeker bij het ouder worden kan het gehoor flink achteruitgaan. Bij omgevingslawaai kun je je gesprekspartner niet meer goed verstaan. Of de tv moet steeds harder gezet worden. Blijvende gehoorproblemen worden vaak opgelost met een hoortoestel. De logopedist adviseert en biedt hulp, bijvoorbeeld door een cursus spraakafzien of door tips te geven voor de omgeving.

auditief

Bij auditieve verwerkingsproblemen
Auditieve verwerkingsproblemen zijn anders dan gehoorproblemen. Ze hebben te maken met het verwerken van auditieve informatie, dit gebeurt in je hersenen. Sommige kinderen vinden het moeilijk om dat wat ze gehoord hebben om te zetten in betekenisvolle informatie, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Je hebt bijvoorbeeld net gevraagd aan je kind om boven zijn tas te pakken en daarna zijn schoenen aan te trekken, maar het kind heeft maar een deel onthouden. Ook kan het zijn dat een kind langer dan andere kinderen moeite houdt met hakken en plakken. Het kind kan vanuit de klanken b-oo-m het woord niet herkennen. Het is belangrijk dat auditieve verwerkingsproblemen vroegtijdig worden onderkend en behandeld, want het kan uiteindelijk leiden tot spraak-taalproblemen en leerproblemen. Auditieve functies spelen een belangrijke rol bij het leren lezen en spellen. Rond 6 jaar kunnen deze problemen onderzocht en indien nodig behandeld worden door de logopedist. Wij hebben in onze praktijk verschillende programma’s die kunnen helpen bij auditieve verwerkingsproblemen. Als er sprake is van een werkgeheugen probleem en dit het voornaamste is, kan er gekozen worden voor Cogmed

slikken-kids

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet goed beheersen. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel. Het kan ook zijn dat een kind door de negatieve ervaringen de voeding gaat weigeren. Sommige kinderen moeten geholpen worden bij de overgang van sondevoeding naar orale voeding. Tijdens een langere periode van sondevoeding oefent het kind zijn mond- en tongspieren te weinig, waardoor een ervaringstekort ontstaat. Het is belangrijk dat kinderen alle mondspieren vroegtijdig leren gebruiken, anders heeft dit gevolgen voor het latere spreken. Wij spreken bij deze therapie van pre verbale logopedie.

Lees hier meer in ons artikel.

slikken-volwassenen

Iemand met een slikstoornis verslikt zich bijvoorbeeld waardoor er eten of drinken in de luchtpijp terecht komt in plaats van in de slokdarm. Wanneer voeding met moeite wordt doorgeslikt of het loopt steeds uit de mond wordt dit ook een slikstoornis genoemd. Het risico van regelmatig verslikken is onder andere een longontsteking. De medische term voor een slikstoornis is dysfagie.

Slikstoornissen komen voor bij mensen van alle leeftijden, maar vooral bij ouderen. Er zijn meerdere oorzaken voor slikstoornissen mogelijk:
• door ouderdom
• door ziekten van het zenuwstelsel (zoals de ziekte van Parkinson, dementie, een beroerte)
• door medicijnen
• door ziekten in het hoofd/halsgebied (bv. Kanker in de keel en/of mond)
• Na een beroerte heeft iemand vaak (tijdelijk) een slikstoornis
• Door (langdurige) stress of andere psychische aandoening

Behandeling
De logopedist kan met een slikonderzoek de oorzaak van de slikstoornis opsporen en vaststellen in welke fase van het slikproces de stoornis zich bevindt. Het logopedisch onderzoek kan worden uitgebreid met een onderzoek door een KNO-arts en/of een radioloog. Vaak wordt een patiënt met slikproblemen ook besproken in een multidisciplinair team waarin de behandelende arts, diëtist, en de verzorging deelnemen en eventueel de patiënt of zijn familie.
Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stelt de logopedist in overleg met de patiënt een behandelplan op. Het doel van de interventie kan zich richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken. .De interventie kan zich richten op de stoornis door middel van het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren. Het verbeteren van de sensibiliteit. Daarnaast worden meestal adviezen aan de cliënt (en zijn omgeving) gegeven met betrekking tot bijvoorbeeld de houding tijdens de maaltijd, de consistentie van het voedsel en de wijze van aanbieden.
De resultaten van de slikbehandeling zijn in grote mate afhankelijk van de ernst en aard van de stoornis. Soms blijven er beperkingen bestaan, waardoor bijvoorbeeld een bepaalde voedselbereiding noodzakelijk is of bepaalde voedingsmiddelen niet meer geslikt kunnen worden. De nadruk van de logopedische behandeling zal dan liggen op het zo aangenaam mogelijk maken van de eet- en drinkmomenten.
Annette heeft ervaring met het behandelen van slikstoornissen, ook ten gevolge van een conversiestoornis.

lipspanning

Als logopedist behandelen wij kinderen en volwassen met Oro myofunctionele problemen, zoals verkeerd slikken en open mondgedrag. De vorm van het gebit en de mond wordt voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren en daarbij de stand van de tanden en kiezen bepalen. Bij afwijkende mondgewoonten kunt u denken aan foutieve slikgewoonten, habitueel mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Femke van Meer en Mirella Kooman hebben zich gespecialiseerd op dit behandelgebied.