Taal

taal

Er zijn verschillende taalstoornissen die wij als logopedist behandelen. Het kan zijn dat kinderen laat gaan praten, maar het kan ook zijn dat kinderen moeite hebben met het formuleren van zinnen. Daarnaast kunnen kinderen last hebben van woordvinding problemen, waardoor ze moeite hebben om hun verhaal te vertellen. Taalstoornissen kunnen een gevolg zijn van slechthorendheid, autisme of een handicap, maar ze kunnen ook op zichzelf voorkomen. Dit noemen wij dan een primaire taalstoornis of een specifieke taalontwikkelingsstoornis.

Kinderen met ADHD of autisme hebben vaak stoornissen in de taalpragmatiek. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben om hun taalgebruik af te stemmen op de omgeving in de sociale context. Hierdoor mist het kind al snel de aansluiting met zijn leeftijdgenootjes. Een kind met een pragmatische taalstoornis vindt het moeilijk om op een gepaste manier een gesprek te voeren, een logisch verhaal te vertellen of de woordkeuze af te stemmen op de situatie of de persoon. Er zijn ook kinderen zonder diagnose die moeite hebben met de pragmatische taalvaardigheden.

Vroegtijdige herkenning van taalstoornissen is belangrijk. Verstoringen in de taalontwikkeling kunnen signalen en voorlopers zijn van latere taal- en leerstoornissen en gedragsproblemen. Hoe eerder het kind begeleid wordt, des te beter is dit voor de taalontwikkeling. Hun kansen in het onderwijs worden hierdoor groter. Ook kinderen met lees- en schrijfproblemen hebben veel baat bij vroegtijdige ondersteuning. Een logopedist werkt bij deze groep kinderen vaak samen met andere zorgverleners: leerkrachten, orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en ouders.

Kinderen met taalstoornissen lopen vaak tegen verschillende problemen aan op school. Hierdoor kunnen zij hun zelfvertrouwen verliezen of afwijkend gedrag gaan vertonen. Het is dan belangrijk dat wordt ontdekt wat de achterliggende oorzaak is. De logopedist kan onderzoeken of er al dan niet sprake is van een taalstoornis of communicatieve problematiek. Als dit zo is wordt de behandeling gestart. Je ziet vaak dat kinderen na intensieve begeleiding en ondersteuning van de logopedist weer opfleuren en hun zelfvertrouwen terugwinnen! Door hun communicatieve vaardigheden te verbeteren redden ze het ineens wel en krijgen ze door de succeservaringen betere schoolprestaties.

Wil je weten hoe je een TOS kunt herkennen? Ga naar www.kindentaal.nl en vul de vragenlijst in als u twijfels heeft over de spraak- taalontwikkeling van uw kind.

Meertaligheid

Alles wat een probleem in de eentalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook dit effect op de meertalige ontwikkeling. Denk hierbij aan problemen in de concentratie, luisterontwikkeling en geheugen en aan stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak.

Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling veroorzaakt worden door een kwantitatief en/of kwalitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

Als het niet duidelijk wordt of er ook problemen zijn in de moedertaal wordt de behandeling niet door zorgverzekeraars vergoed.

Er kunnen problemen met het verwerven van het Nederlands ontstaan, waardoor de communicatie verstoord raakt en het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Een taalachterstand kan resulteren in een leerachterstand en zo een bedreiging vormen voor de schoolcarrière.

De logopedist brengt de knelpunten in de meertalige ontwikkeling in kaart, geeft taal-, spraak- en luistertraining ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling en adviseert en begeleidt ouders en directe omgeving over taalaanbod en taalstimulering.

Lees meer in deze folder

blokgroen